Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
61
Дата на публикуване: 01.09.2016 г.
Последна промяна: 19.10.2016 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9056107
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 08.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 05.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
60
Дата на публикуване: 29.08.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9055932
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 13.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 10.09.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
58
Дата на публикуване: 13.05.2016 г.
Последна промяна: 26.04.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9053188
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 27.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.05.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
57
Дата на публикуване: 14.04.2016 г.
Последна промяна: 09.08.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052990
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
56
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Последна промяна: 30.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052714
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.04.2016 г., 09:00 ч.
Номер на процедурата:
55
Дата на публикуване: 11.04.2016 г.
Последна промяна: 16.09.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052377
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 21.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
54
Дата на публикуване: 05.04.2016 г.
Последна промяна: 15.04.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052125
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
53
Дата на публикуване: 05.04.2016 г.
Последна промяна: 29.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052108
Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за нуждите на Община Смядово“ със следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“ с подобекти: 1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/ 2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства 3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг 4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково 5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; Обособена позиция 2: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ с подобекти: 1. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Янково”, общ. Смядово, обл. Шумен. 2. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Риш”, общ. Смядово, обл. Шумен. Обособена позиция 3: „Саниране на сградния фонд на СОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“ корпус I и II и ЦДГ „Щастливо детство“ с. Риш“; Обособена позиция 4: „Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в община Смядово“
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
52
Дата на публикуване: 14.03.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 719287
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.04.2016 г., 16:00 ч.

Страници