Важна информация

Визитка на Възложителя:

Официално наименование Община Смядово
Булстат 000931657
Адрес пл. "Княз Борис І" № 2
Град гр. Смядово, обл. Шумен
Пощенски код 9820
Държава България
Лице за контакт Иван Йорданов Кюркчиев
Телефон +359 5351 2033, 
+359 5351 2130, +359 5351 2808
Факс +359 5351 2226
Електронна поща obshtina_smiadovo@abv.bg
Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка: IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО
Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция: IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово