Номер: 
103
Статус: 
Затворена
Променено на: 
16.10.2018 г.

„Доставка на Медицинска чанта за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.191 АЛ. 1 Т. 1 ОТ ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 26.07.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

16.10.2018 г., 14:27 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000091637109
19.07.2018 г., 15:36 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000088376147
19.07.2018 г., 15:35 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000088376067

Нотификация