Номер: 
106
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
27.11.2018 г.

„Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема”

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Община Смядово, на основание и по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

Възложител на процедурата по реда на чл.186 и сл.от глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки във вр.чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП е Кмета на Община Смядово, адрес: гр. Смядово, пл.Княз Борис І № 2, интернет адрес на Община Смядово: www.smyadovo.bg

Предмет на обществената поръчка: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема ”

Не се предвиждат обособени позиции.

Код на поръчката по CPV - основен код - 60130000 

 

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 21.09.2018 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 18.09.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 15.09.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

05.11.2018 г., 17:16 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000092271957
03.10.2018 г., 16:47 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000091232223
11.09.2018 г., 16:54 ч.
11.09.2018 г., 16:50 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000090644682
11.09.2018 г., 16:49 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000090644641
11.09.2018 г., 16:48 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000090644609

Нотификация