Номер: 
107
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
29.01.2019 г.

„Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово”

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗАвП и чл. 16в от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Община Смядово, на основание и по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка.

Предмет на обществената поръчка: възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово в две обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРЕВОЗИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “МЕЖДУСЕЛИЩНИ ПРЕВОЗИ”.

Маршрутните разписания са подробно описани в  РАЗДЕЛ  V. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 30.11.2018 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 27.11.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 24.11.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

29.01.2019 г., 14:56 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000094840520
29.01.2019 г., 14:54 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000094840446
19.12.2018 г., 14:19 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000093645260
20.11.2018 г., 16:42 ч.
20.11.2018 г., 16:05 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000092752669
20.11.2018 г., 16:04 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000092752632
20.11.2018 г., 16:03 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 84686

Нотификация