Номер: 
110
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
25.09.2020 г.

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019 г.“

Изборът на вида процедура е на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на дейностите, предмет на поръчката. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Предмет на обществената поръчка: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019 г.“

ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, рехабилитация и реконструкция на следните улични настилки на улици и части /участъци/ от тях: 

  1. ул."Преспа" /от кръстовището с ул. "Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр.Смядово;
  2. ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул. "Цар Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр.Смядово;
  3. ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр.Смядово.

          

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 14.03.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

03.01.2020 г., 13:44 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000115364457
17.07.2019 г., 14:17 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000105290705
16.07.2019 г., 20:06 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000105259946
14.05.2019 г., 09:10 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100601574
14.05.2019 г., 09:10 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100601532
14.05.2019 г., 09:09 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100601495
19.04.2019 г., 10:58 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098951030
21.02.2019 г., 16:48 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000095653247
21.02.2019 г., 14:50 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000095641363
21.02.2019 г., 14:48 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000095641250
20.02.2019 г., 16:47 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000095588788
20.02.2019 г., 16:46 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000095588759
20.02.2019 г., 16:38 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000095588333

Нотификация