Номер: 
128
Статус: 
Отворена
Променено на: 
22.08.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово“ по пет обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“. Финансира се от общински бюджет.
Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово по проект „Качествена жизнена среда, път към социално включване“. Финансира се от Фонд „Социална закрила“ по Договор за съвместна дейност РД 04-71/02.07.2019г.
Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансира се от ОПРЧР с административен договор № BG05M9OP001-2.018-0032-С01 от 14.03.2019г.
Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички", финансиран от ОПНОИР с административен договор № BG05M9OP001-2.018-0032-С01-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019г.
Обoсобена позиция №5 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“, Финансиран от ОПРЧР с административен договор от 20.06.2019г.

 

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 19.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 16.08.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

22.08.2019 г., 11:20 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000107274570
22.08.2019 г., 11:19 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000107274501
22.08.2019 г., 11:18 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000107274468
22.08.2019 г., 11:15 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000107274261
22.08.2019 г., 11:14 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000107274154
12.08.2019 г., 15:33 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000106738981
12.08.2019 г., 15:33 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000106738950
12.08.2019 г., 15:32 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000106738891

Нотификация