Номер: 
129
Статус: 
Отворена
Променено на: 
30.08.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на помещение в сграда „Ритуална зала“ с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“, финансиран от ОПРЧР

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 26.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 23.08.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

30.08.2019 г., 16:13 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000107776804
30.08.2019 г., 16:12 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000107776765
30.08.2019 г., 16:11 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000107776736
30.08.2019 г., 16:03 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000107776279
30.08.2019 г., 16:02 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000107776228
19.08.2019 г., 14:36 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000107168270
19.08.2019 г., 14:36 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000107168248

Нотификация