Номер: 
150
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
25.09.2020 г.

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

Пълна и детайлна техническа спецификация и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвената и приложена Техническа спецификация, както и в одобрената техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.

Пазарни консултации

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

29.04.2020 г., 15:15 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000122913996
21.04.2020 г., 15:03 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
21.04.2020 г., 14:54 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000122336638
21.04.2020 г., 14:53 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122336610
21.04.2020 г., 14:53 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122336573
21.04.2020 г., 14:52 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122336546
21.04.2020 г., 14:51 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122336507
21.04.2020 г., 14:51 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000122336450
21.04.2020 г., 14:50 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000122336423

Нотификация