Номер: 
55
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
16.09.2016 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Смядово за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; 2.„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ и 3.„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 21.04.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

07.09.2016 г., 16:11 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000052202543
05.08.2016 г., 11:14 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000050173440
11.04.2016 г., 17:24 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000046110631
11.04.2016 г., 17:23 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046110608
11.04.2016 г., 17:23 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046110590
11.04.2016 г., 17:22 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000046110560

Нотификация