Номер: 
109
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.09.2020 г.

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул. ”Добри Войников” (от кръстовището с улица "Жечко Дечев” до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново

Правно основание: Изборът на вида процедура е на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на дейностите, предмет на поръчката. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1. Предмет на обществената поръчка - „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от улица ”Добри Войников” (от кръстовището с ул. "Жечко Дечев” до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново.

 (1) ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, рехабилитация и реконструкция на следните улични настилки на улици и части /участъци/ от тях:

  1. улица "Симеон Велики" в с. Кълново.
  2. улица ”Добри Войников” (от кръстовището с ул. "Жечко Дечев” до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново.
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 19.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 12.03.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

06.12.2019 г., 16:15 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000113745084
12.08.2019 г., 09:17 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000106715936
12.08.2019 г., 09:15 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000106715824
31.05.2019 г., 09:09 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000101777291
31.05.2019 г., 09:05 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000101777031
31.05.2019 г., 09:02 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000101776780
10.05.2019 г., 16:33 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100492610
10.05.2019 г., 16:33 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000100492550
20.02.2019 г., 10:34 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000095563518
19.02.2019 г., 16:06 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000095541818
19.02.2019 г., 16:05 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000095541766
19.02.2019 г., 16:04 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000095541689
19.02.2019 г., 16:03 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000095541634

Нотификация