Номер: 
113
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
25.09.2020 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. СМЯДОВО“

Изборът на вида процедура е на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на дейностите, предмет на поръчката. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Предмет на обществената поръчка е Изграждане на разделна канализация в кв.12,13,14,15,17,18,19,20,21,121 по регулационния план на гр.Смядово.

 Предвидено е изграждането на канализационната мрежа да се осъществи на два етапа-

       -І-виетап:кл.,кл.2_11,2_11а,2 _9_2,2_10,2_9_2_2,Гл.кол.ІІ

       -ІІ-риетап:кл.2_9_1_6

Процедурата цели отвеждането на битовите отпадни води и частично на дъждовни води, до запълване максималния капацитет на тръбопроводите и за промиването им.

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 28.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

14.06.2019 г., 14:17 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000102814177
27.03.2019 г., 14:54 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000097437231
27.03.2019 г., 14:53 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097437172
20.03.2019 г., 16:53 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097092687
05.03.2019 г., 15:39 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096458909
05.03.2019 г., 15:37 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096458764
05.03.2019 г., 09:26 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000096429764
01.03.2019 г., 16:35 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096369617
01.03.2019 г., 16:34 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000096369589
01.03.2019 г., 16:33 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000096369547
01.03.2019 г., 16:33 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000096369501

Нотификация