Номер: 
127
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
17.02.2022 г.

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително– монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително– монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка се включва изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, който включва два обекта: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“ и „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“.

Изпълнението на дейностите по реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово, се възлагат като предмет на настоящата обществена поръчка в рамките на Проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г.

Пълни и детайлни Технически спецификации по всяка от обособените позиции и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвените и приложени Технически спецификации, както и в одобрената пълна техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.

Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, ще се възложи, чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 26.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
сряда, 21.08.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

17.02.2022 г., 14:39 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000175316735
17.02.2022 г., 14:38 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000175316602
02.12.2021 г., 16:15 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000167895719
02.12.2021 г., 16:15 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000167895414
02.12.2021 г., 14:53 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000167847508
02.12.2021 г., 14:53 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000167847124
02.12.2021 г., 14:52 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000167846790
02.12.2021 г., 14:51 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000167846355
02.12.2021 г., 14:51 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000167845888
02.12.2021 г., 14:49 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000167845142
15.10.2020 г., 16:40 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000134454305
15.10.2020 г., 16:39 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000134454273
15.10.2020 г., 16:37 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000134454168
15.10.2020 г., 16:36 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000134454145
15.10.2020 г., 16:34 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000134454039
15.10.2020 г., 16:34 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000134454018
21.02.2020 г., 15:45 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000118594552
21.02.2020 г., 15:43 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000118594437
21.02.2020 г., 15:41 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000118594353
27.01.2020 г., 10:44 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000116935984
27.01.2020 г., 10:43 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000116935926
27.01.2020 г., 10:43 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000116935860
09.01.2020 г., 12:01 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000115652839
30.10.2019 г., 09:34 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000111423975
19.08.2019 г., 15:32 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000107171364
05.08.2019 г., 16:55 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000106290770
05.08.2019 г., 16:54 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000106290716
05.08.2019 г., 16:52 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000106290620
05.08.2019 г., 16:51 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000106290547
05.08.2019 г., 16:50 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000106290517
05.08.2019 г., 16:50 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000106290498
05.08.2019 г., 16:49 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000106290455
05.08.2019 г., 16:48 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000106290420
05.08.2019 г., 16:46 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000106290295

Нотификация