Номер: 
146
Статус: 
Отворена
Променено на: 
20.03.2020 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 16.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 13.03.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

20.03.2020 г., 13:24 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000120450723
20.03.2020 г., 13:23 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000120450700
20.03.2020 г., 13:22 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000120450666
20.03.2020 г., 13:22 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000120450651
09.03.2020 г., 12:05 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000119570305
09.03.2020 г., 12:03 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000119570067
09.03.2020 г., 12:03 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000119569564
09.03.2020 г., 12:02 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000119569332
09.03.2020 г., 12:01 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000119568938

Нотификация