Номер: 
156
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
03.08.2020 г.

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 01.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 28.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

03.08.2020 г., 17:04 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000129821070
10.06.2020 г., 19:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125894583
10.06.2020 г., 10:15 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125856663
10.06.2020 г., 10:14 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856607
10.06.2020 г., 10:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856516
10.06.2020 г., 10:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856483
10.06.2020 г., 10:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856416
10.06.2020 г., 10:10 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856146
10.06.2020 г., 10:09 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125856095
10.06.2020 г., 10:09 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125856043

Нотификация