Номер: 
156
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
31.03.2022 г.

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 01.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 28.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

31.03.2022 г., 14:14 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000179274417
22.11.2021 г., 14:57 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000166819484
22.11.2021 г., 14:56 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000166819396
30.11.2020 г., 17:22 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000137402638
30.11.2020 г., 17:21 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000137402617
08.10.2020 г., 08:50 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000133981236
08.10.2020 г., 08:50 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000133981222
08.10.2020 г., 08:49 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000133981210
25.09.2020 г., 08:49 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000133376128
03.08.2020 г., 17:04 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000129821070
10.06.2020 г., 19:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125894583
10.06.2020 г., 10:15 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125856663
10.06.2020 г., 10:14 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856607
10.06.2020 г., 10:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856516
10.06.2020 г., 10:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856483
10.06.2020 г., 10:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856416
10.06.2020 г., 10:10 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125856146
10.06.2020 г., 10:09 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125856095
10.06.2020 г., 10:09 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125856043

Нотификация