Номер: 
53
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
29.06.2016 г.

Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за нуждите на Община Смядово“ със следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“ с подобекти: 1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/ 2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства 3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг 4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково 5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; Обособена позиция 2: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ с подобекти: 1. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Янково”, общ. Смядово, обл. Шумен. 2. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Риш”, общ. Смядово, обл. Шумен. Обособена позиция 3: „Саниране на сградния фонд на СОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“ корпус I и II и ЦДГ „Щастливо детство“ с. Риш“; Обособена позиция 4: „Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в община Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 14.04.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

29.06.2016 г., 15:53 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000048975525
29.06.2016 г., 15:52 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000048975464
29.06.2016 г., 15:50 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000048975380
02.06.2016 г., 10:42 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047708509
05.04.2016 г., 15:49 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000045920229
05.04.2016 г., 15:48 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045920180
05.04.2016 г., 15:47 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045920150
05.04.2016 г., 15:30 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000045919458

Нотификация