Номер: 
130
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
17.02.2022 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“; Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“

На основание чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на настоящата процедура за избор на Изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда и при условията на Глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание, е кмета на община Смядово.

Обект на възлагане: услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Предметът на обществената поръчка е: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“.

Изпълнението на дейностите по упражняване на строителен надзор по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", се възлагат в рамките на Проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г.

Пълни и детайлни Технически спецификации по всяка от обособените позиции е отразено в изготвените и приложени Технически спецификации, както и в одобрената пълна техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.

Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, ще се възложи, чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП.

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 10.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 05.09.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

17.02.2022 г., 14:36 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000175316356
17.02.2022 г., 14:35 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000175316292
27.02.2020 г., 16:24 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000119053833
27.02.2020 г., 16:24 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000119053775
27.02.2020 г., 16:23 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000119053722
28.01.2020 г., 10:33 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000116981829
28.01.2020 г., 10:32 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000116981765
28.01.2020 г., 10:30 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000116981629
09.01.2020 г., 12:15 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000115656062
30.10.2019 г., 12:05 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000111433968
21.08.2019 г., 14:08 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000107243716
21.08.2019 г., 14:07 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000107243695
21.08.2019 г., 14:06 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000107243652
21.08.2019 г., 14:05 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000107243602
21.08.2019 г., 14:04 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000107243521
21.08.2019 г., 14:03 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000107243497
21.08.2019 г., 14:02 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000107243465
21.08.2019 г., 14:01 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000107243429
21.08.2019 г., 14:00 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000107243393

Нотификация