Номер: 
157
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
14.09.2020 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 01.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 28.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

14.09.2020 г., 08:22 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000132485345
07.08.2020 г., 15:42 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000130012927
10.06.2020 г., 18:17 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125893499
10.06.2020 г., 18:16 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125893483
10.06.2020 г., 17:42 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125892556
10.06.2020 г., 17:39 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125892442
10.06.2020 г., 17:38 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125892432
10.06.2020 г., 17:38 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125892418
10.06.2020 г., 17:38 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125892406

Нотификация