Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
58
Дата на публикуване: 13.05.2016 г.
Последна промяна: 04.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9053188
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 27.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.05.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.05.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
57
Дата на публикуване: 14.04.2016 г.
Последна промяна: 09.08.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052990
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
56
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Последна промяна: 30.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052714
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.04.2016 г., 09:00 ч.
Номер на процедурата:
55
Дата на публикуване: 11.04.2016 г.
Последна промяна: 16.09.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052377
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 21.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
54
Дата на публикуване: 05.04.2016 г.
Последна промяна: 04.06.2018 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052125
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
53
Дата на публикуване: 05.04.2016 г.
Последна промяна: 29.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9052108
Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за нуждите на Община Смядово“ със следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“ с подобекти: 1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/ 2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства 3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг 4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково 5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; Обособена позиция 2: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ с подобекти: 1. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Янково”, общ. Смядово, обл. Шумен. 2. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Риш”, общ. Смядово, обл. Шумен. Обособена позиция 3: „Саниране на сградния фонд на СОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“ корпус I и II и ЦДГ „Щастливо детство“ с. Риш“; Обособена позиция 4: „Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в община Смядово“
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
52
Дата на публикуване: 14.03.2016 г.
Последна промяна: 13.04.2023 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 719287
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
51
Дата на публикуване: 12.02.2016 г.
Последна промяна: 28.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9050363
„Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Ришки проход” № 23 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №2 :„Сграда с административен адрес гр.Смядово ул.”Ришки проход” № 14 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №3: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „ Цар Калоян“ № 2 вх. 1, вх. 2, вх. 3” Обособена позиция №4: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Цар Калоян”№ 7 вх.1, вх.2, вх.3” Обособена позиция №5: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Ришки проход“ №6, вх. 1, вх. 2” Обособена позиция №6: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Беласица“ № 5, вх. 1,вх. 2, вх. 3”
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 23.02.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
50
Дата на публикуване: 09.02.2016 г.
Последна промяна: 28.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9050242
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 18.02.2016 г., 17:00 ч.

Страници